Dosare pentru burse sociale

 
  

Listele burselor pot fi vizualizate aici.

 

DOSARELE DE BURSA SE DEPUN PRIN E-MAIL (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) PANA PE DATA DE 22.10.2020, IAR PANA PE DATA DE 23.10.2020 ORA 14 00 SE DEPUN IN ORIGINAL LA SECRETARIAT.

Bursele sociale se pot acorda în funcţie de fondurile alocate şi studenţilor care sunt înscrişi în anul următor pe baza creditelor realizate conform Regulamentului activității profesionale a studenților (restanţieri), având nepromovate un număr de examene care nu depăşesc 20 credite.

Bursele sociale se acordă studenţilor a căror vârstă este de maximum 35 de ani împliniți în anul acordării bursei, pe bază de cerere, în ordinea de prioritate prevăzută de criteriile generale şi în limita fondului alocat.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija acestora, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului/ei soț/soție, copii luând în calcul: 

 • veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor de invaliditate precum și pensiile indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau din fonduri de pensii facultative și indiferent de tipul acestora în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii;
 • venituri obținute din activitățile agricole conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • alocațiile de stat pentru copii în conformitate cu Legea nr. 61/1993;
 • alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;
 • ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 • venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub formă de deșeuri prin centre de colectare;
 • drepturile în bani și natură primite de militarii în termen, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;
 • venituri realizate din activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, familiale conform OUG nr. 44/2008 și Legea nr. 182/2016;
 • venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Media lunară a dividentelor realizate în ultimele 12 luni calendaristice.

Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acordarea burselor sociale se face în ordine crescătoare a venitului net pe membru de familie, limita maximă a venitului fiind salariul de bază minim net pe economie.

Pentru fiecare categorie de beneficiari setul minimal de acte necesare pentru acordarea bursei sociale este următorul:

 • studenţi orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri:
  • cerere pentru acordarea bursei;
  • declaraţie de venit – formular tip;
  • acte doveditoare: certificate de deces ale părinților (unde este cazul); adeverință de la Centrul 7 de Plasament unde aparțin (unde este cazul); adeverințele cu venitul net/ membru de familie în cazul plasamentului familial;
 • studenţi bolnavi, care suferă de TBC (aflați în evidenţa unităţilor medicale), de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular:
  • cerere pentru acordarea bursei;
  • documente medicale eliberate sau vizate de medici cu mențiunea clară a diagnosticului și pentru acordarea bursei sociale;
 • studenții a căror familie nu realizează pe ultimile 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie:
  • cerere pentru acordarea bursei;
  • declarație pe proprie răspundere a studentului că nu realizează venituri (declarația va fi însoțită de documente justificative în cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri);
  • adeverință cu salariul net, pe ultimele 3 luni pentru titular și membrii familiei;
  • adeverințe pentru frații aflați în întreținerea părinților (elev, student în sistemul de învățământ de stat, cu mențiunile (după caz): bursier – cuantumul bursei/ nu primește bursă);
  • adeverință de la circa financiară din localitatea de domiciliu – pentru titular și familie, conținând declarație de venituri;
  • adeverință de la Primărie pentru venituri agricole;
  • alte documente justificative, unde este cazul: hotărâre judecătorească de divorț, (copie certificată cu originalul); copie certificată cu originalul a certificatului de deces; talon de pensie; talon pensie urmaș, în original; talon alocație frați, în original; în cazul în care venitul lunar este zero, este necesară o „anchetă socială”, realizată de primărie.
 • În conformitate cu prevederile HG nr.935/2019, salariu minim net pe economie în anul 2020 este de 1.346 lei, salariul de bază minim brut pe economie fiind de 2.230 lei.

Cererea de acordare a bursei

Declaraţia de venituri

Declaratie pe proprie raspundere