ARHIVĂ ADMITERE LICENŢĂ

 
 

Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

Acte necesare pentru inscriere

IMPORTANT!

 - Înscrierea la concursul de admitere se face o singura data, printr-un dosar unic, la facultatea la care candidatul isi manifesta prima optiune, urmand ca pe fisa de inscriere, candidatul sa bifeze, in ordinea preferintelor, cu cifre 1,2,...n, TOATE domeniile (specializarile) de la toate facultatile la care doreste sa se inscrie la concurs.

 - Depunerea mai multor dosare de inscriere, atrage dupa sine eliminarea din concurs!

 - Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile, ordinea acestora precum si alte informatii din fisa de inscriere nu pot fi modificate!

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere,care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

2. La dosar se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat *
 • şi foaia matricolă *  (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
 • patru fotografii tip carte de identitate;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 *) Pentru a fi înscris în lista pentru locurile cu finanţare de la buget, candidaţii au obligaţia de a depune la dosarul de înscriere actele în original. 

Taxe 2015:

Inscriere pentru Domeniul Biotehnologii- 150 lei (sunt incluse toate cele 3 specializari)
Inscriere alte specializari la alte facultati - 50 lei/ fiecare specializare (exceptie: specializarea MV din cadrul FMV: taxa = 200 lei)
lnmatriculare - 50 lei
Taxa anuală pentru studii universitare de licenţă (ciclul I): =2500 lei
*   din care transa I-1200 lei; transa II-650 lei si transa III-650 lei

 NOTA!

Consiliul de Administraţie din data de 16.07.2013  a aprobat completarea Metodologiei proprii privind organizarea şi desfaşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2013-2014, ciclul I - studii universitare de licenţă, in conformitate cu prevederile art.7 (alin.3) ale OMEN 3894-2013 cu următorul articol: 

(1) Se aproba admiterea "făra concurs" a candidaţilor absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, promoţia 2013 care au obţinut in perioada studiilor liceale distincţii (premii şi menţiuni) la olimpiadele naţionale si internaţionale la disciplinele care se încadrează în ramura de ştiinţă "Ingineria resurselor vegetale şi animale", cu domeniile corespunzătoare acesteia, precum şi a disciplinelor din domeniul fundamental Stiinţe inginereşti cu domeniile Inginerie civilă, Inginerie geodezică, Ingineria mediului.

(2) Candidaţii vor prezenta documente care justifică incadrarea în aliniatul sus menţionat.

(3) În listele cu rezultatul iniţial şi rezultatul final in dreaptul mediei se va trece "olimpic"

 

NUMĂR LOCURI

 • DOMENIUL: Biotehnologii - SPECIALIZARI:  Biotehnologii Agricole; Biotehnologii Medical-Veterinare; Biotehnologii pentru industria alimentara
 • TOTAL: 150 locuri 
 • BUGET: 110 locuri
 • BUGET: 3 locuri pentru R. MOLDOVA cu BAC in ROMANIA (din care 1 loc cu bursa)
 • TAXA: 34 locuri
 • LOCURI FINANTATE DE LA BUGET  PENTRU ETNICII ROMANI CU BACALAUREAT IN ALTE STATE: 3 locuri 

 

CALENDAR

Sesiunea iulie

 • 13 - 24 iulie - inscriere candidati, la Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 19 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

 • 24 iulie - Termen final pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat sau adeverinței necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

 • 27 iulie - afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget,  cu taxă  în limita numărului de locuri repartizate și a candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

 • 27 - 30 iulie - încasarea taxei de înmatriculare și semnarea Contractului de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget și a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

 • 31 iulie - afișarea listei candidaților pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

 • 31 iulie - 3 august - incasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii și semnareaContractului de studii cu excepția zilei de duminică 2 august a.c. când nu se fac încasări pentru candidații din lista eventualelor locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

 • 4 august - afișarea listei finale   a candidațilori înmatriculați pe locurile cu finațare de la buget și taxă în limita numărului de locuri repartizat precum și a candidaților <RESPINSI>