APLICAŢII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ

 
 

Planul de învățământ

Din anul 2003 în cadrul facultăţii se desfăşoară cursurile Masterului „Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură” cu o durată de 2 ani. Specializarea de masterat APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ functionează în cadrul Facultăţii de Biotehnologii, facultate acreditată prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2002, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I din 13 mai 2002, pe baza aprobării CNEEA din anul 2003.

Prin conţinutul său, programul de masterat APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ se referă la discipline cu caracter aplicativ si fundamental, din domeniul Biotehnologiilor în agricultură (vegetale si microbiene), cu accent deosebit pus pe problematica obtinerii de bioproduse si noi varietăti de plante utile în agricultură si zootehnie.

Programul de masterat este multidisciplinar prin disciplinele propuse şi multisectorial în aplicaţie, deci putem spune că este un master interdisciplinar, fiind creat atât pentru absolvenţii specializării de Biotehnologii Agricole cât şi pentru absolvenţii specializărilor de Biotehnologii Industriale si Medical – Veterinare sau alte specializări precum: Horticultură, Agricultură, Biologie care doresc să aprofundeze pregătirea lor prin dobândirea unor cunoştinţe în domeniul Biotehnologiilor în agricultură.

Misiunea specifică a masterului „APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ” se referă la:

formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul biotehnologiilor, capabili să completeze baza teoretică şi practică acumulată pe parcursul studiilor universitare cu noi aspecte teoretice, noi metodologii şi tehnici biotehnologice utile în agricultură;

calificarea cursanţilor în domenii care implică obţinerea de produse biotehnologice în agricultură în condiţiile respectării normelor de protectia mediului si a unei agriculturi durabile;

facilitarea aplicării metodelor biotehnologice moderne în obţinerea şi utilizarea produselor biotehnologice în agricultură;

promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală si aplicativă în domeniul biotehnologiilor;

încurajarea colaborărilor ştiinţifice internaţionale atât pe planul cercetării ştiinţifice cât şi al formării profesionale.

Realizarea obiectivelor masterului este condiţionată de o cât mai bună cunoaştere a bazelor genetice şi moleculare ale proceselor dezvoltării, de identificare a genelor importante din punct de vedere agronomic şi de elucidarea mecanismelor reglatoare, astfel încât plantele transgenice să constituie o componentă stabilă a practicii agronomice, iar “revoluţia genică” să devină elementul central al dezvoltării durabile. Din aceste considerente, este evidentă importanţa formării de specialişti biotehnologi cu un înalt nivel de competenţă, capabili să valorifice la potenţialul maxim avantajele oferite de biotehnologii, prin valorificarea pe căi neconvenţionale a potenţialului microorganismelor si celulelor vegetale.

Disciplinele prevăzute în plan sunt încadrate în două tipuri: de sinteză şi de aprofundare. In cazul disciplinelor de sinteză (5 discipline) se urmăreşte o prezentare de ansamblu a domeniului respectiv, pe baza cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor anterioare. In privinţa disciplinelor de aprofundare (10 discipline) se vizează instruirea studenţilor în domenii specifice, concrete ale biotehnologiilor care au aplicaţii în agricultură, horticultură sau zootehnie, în vederea realizării unei agriculturi durabile ele bazându-se pe o serie de discipline anterioare existente în planul de învăţământ al Facultăţii de Biotehnologii, pe care absolvenţii acestei facultăţi le-au parcurs.

Programul de studiu asigură de asemenea cunostintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul biotehnologiilor de mediu.